جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
  آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌  
بخش "قوانين و مقررات "

 صفحه مخصوص چاپ
ارسال صفحه براي ديگران

مصوب ۶/۴/۱۳۶۳ هيأت وزيران‌ 
مادة ۱ ـ حداكثر مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه واحد مسكوني نبايد ازده برابر مبلغ تعيين شده در قبض عوارض ساليانه نوسازي شهرداري‌آن ملك در اسفند ۱۳۶۲ (قبل از وضع بخشودگي و بدون محاسبه‌جريمه دير پرداخت‌) و با توجه به تبصرة ۲ اين ماده و مبالغ مندرج‌در ماده ۲ آئين‌نامه تجاوز نمايد.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه ساختمان‌، مشتمل بر چند واحد بوده‌لكن سند تفكيكي نداشته باشد و مبلغ عوارض نوسازي ساليانه‌براي كل ساختمان تعيين شده باشد مبلغ عوارض نوسازي به نسبت‌مساحت زيربناي اختصاصي واحدهاي مسكوني تقسيم و ملاك‌عمل قرار مي‌گيرد.
تبصره ۲ ـ در صورتي‌كه كف واحد مسكوني پايين‌تر از كف‌حياط يا محوطه اصلي باشد (زيرزمين‌) از مبلغ اجاره‌بهاي ماهانه‌مذكور در اين ماده ۱۵% كسر و براي طبقات بالاتر از هم كف درصورت داشتن آسانسور به ترتيب نيم درصد به ازاي هر طبقه به مبلغ‌مذكور افزوده مي‌شود.
مادة ۲ ـ در صورتي كه مورد اجاره داراي وسائل و تسهيلات زير باشدحداكثر تا مبالغ مندرج در اين ماده مي‌توان به اجاره‌بها اضافه نمود.
الف ـ تلفن مستقل ۲۰۰۰ ريال در ماه (در صورتي‌كه تلفن‌مشترك باشد مبلغ مذكور به نسبت تعداد مشتركين تقسيم مي‌شود).
ب ـ كولر ۵۰۰ ريال در ماه‌.
ج ـ استفاده از شبكه گازي شهري ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
د ـ پاركينگ اعم از مسقف يا غير آن ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ه ـ حق استفاده از حياط يا محوطه مشترك ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
و ـ حمام با آب گرم ۱۰۰۰ ريال در ماه‌.
ز ـ واحد مسكوني‌به‌صورت‌خانه‌دربستي‌باشد۲۰۰۰ريال‌در ماه‌.
ماده ۳ ـ جهت تعيين اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني كه ا زپرداخت عوارض نوسازي معاف مي‌باشند همان مبلغي كه طبق‌سوابق‌وضوابط‌شهرداري‌محل‌درپرونده عوارض نوسازي مورد اجاره‌ضبط است به‌نحو مندرج در اين آئين‌نامه ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
ماده ۴ ـ در مواردي كه اطاقهاي يك واحد مسكوني به دو ياچند مستأجر اجاره داده مي‌شود اجاره‌بهاي متعلقه به هريك ازمستأجرين عبارت خواهد بود از تقسيم اجاره‌بهاي كل واحدمسكوني (مواد ۱ و ۲ آئين‌نامه‌) به نسبت سطح زيربناي اختصاصي‌مورد استفاده هر مستأجر.
تبصره ـ چنانچه از تسهيلات مندرج در ماده ۲ فقط بعضي ازمستأجرين موضوع اين ماده استفاده نمايند در اين‌صورت پرداخت‌مبلغ مربوطه فقط به‌عهده مستأجر يا مستأجرين منتفع بوده و دراحتساب اجاره‌بهاي متعلقه به ساير مستأجرين ارقام مذكور نبايدجزء اجاره‌بهاي كل واحد مسكوني به‌شمار آيد.
مادة ۵ ـ چنانچه مساحت عرصه از ۱۰۰۰ متر مربع و سه برابرمساحت اعيان تجاوز كند در اين‌صورت مال‌الاجاره ماهانه آن‌به‌شرح زير محاسبه مي‌شود.
مال‌الاجاره به دست آمد طبق مواد ۱ و ۲ آيين‌نامه * مساحت‌اعيان‌مساحت‌عرصه‌
مادة ۶ ـ چنانچه ميزان مال‌الاجاره قبلي ملك كمتر از مبلغ‌مال‌الاجاره حاصله از طريق اين آئين‌نامه باشد، فعلاً تا پايان سال‌جاري همان مال‌الاجاره قبلي ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۷ ـ در صورتي‌كه در مدت اعتبار اين آئين‌نامه مبناي‌محاسبه عوارض نوسازي شهرداريها تغيير نمايد به‌هرحال ملاك‌محاسبه مال‌الاجاره موضوع اين آئين‌نامه تغيير نكرده و مبلغ مندرج‌در قبض عوارض نوسازي ساليانه اسفند ۱۳۶۲ مورد اجاره ملاك‌عمل خواهد بود.

© انتشار مطلب فقط با ذكر منبع مجاز است 

بالاي صفحه

.
 
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني
آيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌
انواع اموال
عقود معينه مختلفه‌
اختيارات قانوني مدير ساختمان
لايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور
لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌
قانون تملك آپارتمان ها
نظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شماره
قانون محل مطب پزشكان‌
مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌ يا پيشه يا تجارت‌
آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲
قانون روابط موجر و مستاجر - 76
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76
دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجر
لايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
جرائم مربوط به معاملات املاک
نحوه صدور چک در معاملات مسکن
تعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاک
آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56
قانون روابط موجر و مستاجر 1356
قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌